Att vårda svårt sjuka eller skadade prehospitalt på landsbygden : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

Sammanfattning: Introduktion: Den senaste tidens medicinska utveckling har medfört en centralisering av akutmottagningar och sjukhus med specialistsjukvård. Det betyder fler och längre ambulanstransporter som i sin tur ställer högre krav på den prehospitala personalen. Sverige är överlag ett glest befolkat land och för den svårt sjuke eller skadade patienten kan tiden in till sjukhus vara livsavgörande. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda svårt sjuka eller skadade patienter prehospitalt på landsbygden. Metod: Data insamlades genom en webbaserad enkät besvarad av 21 deltagare från nio stationer belägna på landsbygden i mellersta Sverige. Materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysprocessen resulterade i fem huvudkategorier: vikten av förberedelser och planering under framkörning till patient, vikten av god handlingsberedskap under transport med patient, känsla av ensamhet och maktlöshet att arbeta på landsbygden, möjligheten att utvärdera given behandling och ge god omvårdnad under transport samt vikten av att extra resurser finns att tillgå. Arbetet på landsbygden kan upplevas ensamt och det är värdefullt att kunna diskutera medicinska beslut med en annan sjuksköterska eller medicinskt bakre stöd. Konklusion:  Arbete på landsbygden medför längre transporter in till sjukhus och det är viktigt med en god planering och en god handlingsberedskap både i behandlingen av patienten samt vid behov av extra resurser. Arbetet kan medföra både en känsla av ensamhet och maktlöshet samt en känsla av glädje. Längre transporter ger möjlighet till god omvårdnad och utvärdering av given behandling. Att arbeta på stationer belägna på landsbygden kan vara både utmanande och utvecklande, och att ha några års erfarenhet av ambulanssjukvård innan man börjar på landsbygden anses positivt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)