Direkt effekt av testning för motoriskt utförda handlingsfraser

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie undersöker direkt effekt av testning för motoriskt utförda handlingsfraser eftertvå veckor. Studien omfattar trettioen försökspersoner (N=31), 18 kvinnor och 13 män.Försökspersonerna är studenter från Örebro Universitetet. För att utföra experimentetanvänds dataprogrammet E-Prime. Försökspersonerna får lära sig 48 olika handlingsfraser,till exempel ”lyft glaset”, samtidigt som de utför fraserna motoriskt. Resultatet visar att detfanns en direkt testeffekt för motoriskt utförda handlingsfraser efter två veckor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)