Kinas berättelser i den globala klimatpolitiken : En analys av nationell narrativ identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

Sammanfattning: Abstract   Denna studie syftar till att analyser om Kina utnyttjar ett ökat klimathot och FN:s generalförsamling/UNFCCC för att förstärka ett narrativ om den egna nationella identiteten. Med ökande klimatförändringar har FN:s klimatkonferenser kommit att spela en allt större roll i den globala politiken. När USA annonserade sitt uttåg ur Parisavtalet riktar världen sina blickar mot Kina. Vad vill Kina uppnå och vilken identitet vill de ta?   Med hjälp av Margarete R. Somers teori om narrativ identitetskonstruktion undersöks tal som representanter från Folkrepubliken Kina framfört vid FN:s klimatkonvention. Resultatet visar att Kina under de tal som har analyserats konstruerat berättelser om Kina som utvecklingsland. Berättelserna visar också på en vilja att samarbeta och agera som föregångsland i anpassningen till de nya globala klimatförutsättningarna. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)