Ansvarsutkrävande i en marknadiserad politisk reform - En studie om EU Emissions Trading System

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Till följd av en ökande marknadisering har marknadsreformer introducerats i olika offentliga sektorer med syftet att effektivisera med hjälp av marknadsmekanismer. Fram till idag har detta främst skett på nationella nivåer, men det kom att förändras i och med införandet av EU Emissions Trading System (ETS). Med avstamp i en normativ konstruktion har denna uppsats undersökt demokratiskt ansvarsutkrävande i marknadsreformen ETS. Med hjälp av ett ramverk för ansvarsutkrävande har två relationer av offentligt ansvarsutkrävande kunnat identifieras utifrån grundläggande principer av ansvarsutkrävande. Dessa relationer är dock inte uppenbara i det komplexa system av ansvarsutkrävande som finns i en EU-driven marknadsreform. Följaktligen riskerar ansvarsutkrävande att försvåras om aktör och forum inte kan identifieras. Detta tyder på att det finns brister i det offentliga ansvarsutkrävandet i ETS.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)