Vårdenhetschefers upplevelser av sin betydelse för personalens arbetsplatslärande och deras upplevelser av lärandestyrt förbättringsarbete

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Linköpings universitet/HälsouniversitetetArbetslivsinriktad rehabilitering

Sammanfattning:

Bakgrund: Ekonomisk, teknisk, medicinsk utveckling och medborgares förväntningar styr ökade krav på god vård. Arbetet i hälso- och sjukvården är kunskapsintensivt och i ständig utveckling. Chefer ska kunna ge instruktioner, förtydliga arbetsuppgifter, stödja prioriteringar och ge medarbetare stöd och återkoppling. Detta sätter fokus på ledarskap och lärande. Socialstyrelsen i Sverige menar att det behövs ökade kunskaper i hälso- och sjukvården, om lärandestyrt förbättringsarbete. Det anses viktigt att arbeta med organisationsförbättringar på mikro- , meso och makronivå i hälso- och sjukvårdsorganisationer. Chefs- och teamutveckling är betydelsefulla verktyg i förbättringsarbete.

Syfte: Studiens syfte var att beskriva och tolka vårdenhetschefernas upplevelser av sin betydelse för personalens lärande och utveckling på arbetsplatsen.

Metod: Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats. Intervjuer genomfördes med sammanlagt 19 vårdenhetschefer från två sjukhus under 2011. Det var en stor spridning bland klinikerna där vårdenhetscheferna var verksamma.

Resultat: Vårdenhetscheferna upplever att de stärker ett öppet klimat,uppmärksammar medarbetare, stödjer reflektion och breddar  personalens kompetens. Vårdenhetscheferna menar att det är viktigt att arbeta med mål och visionsarbete för att skapa helhetssyn och delaktighet. Vårdenhetschefernas upplevelser av barriärer för lärandestyrt förbättringsarbete handlar om motstånd mot förbättringsarbete och brist på samsyn bland medarbetare.

Konklusion: Vårdenhetscheferna upplever en betydelse av att vara en stödjande, coachande chef som motiverar personalen till att tro på sig själva, prestera bättre och vidareutvecklas. De upplevda barriärerna för lärandestyrt förbättringsarbete som brist samsyn bland medarbetare kan hänga samman med chefernas bristande pedagogiska förmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)