Lösningsfokuserad metod för ett tillitsbaserat ledarskap

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

Sammanfattning: Studien har ämnat att undersöka om den lösningsfokuserade metoden kan användas för att skapa ett tillitsbaserat ledarskap som är aktuellt inom offentliga verksamheter. Den lösningsfokuserade metoden har sin grund i att fokusera på resurser och tillgångar hos individen, deras önskade tillstånd i framtiden samt på vad som fungerar istället för att fokusera på vad som inte fungerar. Lösningsfokus har sin grund i samtalsterapi men är idag en evidensbaserad metod som används inom både ledarskap och organisationsutveckling. Studiens syfte har varit att undersöka hur ledare använder den lösningsfokuserade metoden i praktiken samt vad detta har gjort för skillnad för dem, deras ledarskap och deras verksamheter. Studien har även noga undersökt vad tillit som begrepp innebär och om det lösningsfokuserade arbetssättet bidrar till en ökad tillit och ett tillitsbaserat ledarskap. Teoriansatsen har bestått av systemteori, socialkonstruktivistisk teori, lösningsfokuserad metod samt teorier om tillit. En kvalitativ forskningsansats har valts med fem stycken semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna är ledare inom offentlig verksamhet samt managementkonsulter inom lösningsfokuserat ledarskap. Vid analysen av det empiriska materialet användes en innehållsanalys. Studiens resultat visar att den lösningsfokuserade metoden har skapat en stor skillnad för våra informanter i deras ledarskap och organisationer. Deras upplevelse av lösningsfokus är att det inte bara är ett metodarbete utan även en värdegrund samt ett sätt att förhålla sig till livet på och andra människor. Den lösningsfokuserade metoden erbjuder samtalstekniker där man med specifika frågor letar efter styrkor och bygger vidare på individens resurser. Informanternas upplevelse är att den lösningsfokuserade metoden sparar tid, förhindrar energiläckage, arbetsmiljön blir bättre, effektiviteten höjs, man når målen fortare och har roligare på sin arbetsplats. Studiens resultat visar även att den lösningsfokuserade metoden bidrar till en hög grad av tillit inom och utom organisationer vilket skapar stora vinster såsom enade ledningsgrupper och höga resultat på medarbetarenkäter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)