”EN skola för alla” eller ”en skola för ALLA”? Dagspressens bild av skolans möjligheter att ta emot elever i behov av särskilt stöd

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Christina Koponen; [2012]

Nyckelord: ADHD; Autism; Aspergers syndrom; dagspress; dyslex;

Sammanfattning: - Resursfördelning – anses skolorna ha tillräckliga resurser?- Kunskaper – anses lärarna ha tillräckliga kunskaper?- Inkludering – önskas en enhetlig skola eller önskas en mångfald av skolformer?Metoden för undersökningen var textanalys där både en kvantitativ och kvalitativ metod användes. Sökningarnagjordes i databasen Mediearkivet (Retriever) på tryckt storstadspress under tidsperioden 009-04-01 – 01-04-01. Antalet träffar sorterades in i en matris, varifrån materialet sedan sammanställdes och tolkades. I artiklarnagick att läsa att de inte ansåg att det fanns tillräckliga resurser eller kunskaper inom skolan för att ta emot elever isärskilda behov. I artiklarna uppfattades olika skolformer snarare som positivt än negativt. Eftersom det inteverkar vara möjligt med ”en skola för alla”, vore det bättre att sträva efter ”en skola för alla”, där en mångfald avskolformer dominerar.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)