Val av ventilationssystem för kontorsverksamhet : En kostnadsjämförelse

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

Enligt Folkhälsomyndighetens uppgifter påstår 18 procent av den vuxna populationen att de lider av symtom relaterat till inomhusmiljön. Symtomen kan beröra alldagliga ohälsor däribland trötthet och huvudvärk till allvarliga åkommor såsom cancer (Folkhälsomyndigheten, 2013). Då ventilationens huvuduppgift är att tillgodose kraven på inomhusklimatet och därmed förebygga ohälsa, berör detta examensarbete problematiken kring ventilationssystemets utformning och dess ekonomiska konsekvenser. Syftet med arbetet var att identifiera vilken luftflödesprincip som är kostnadseffektivast för kontorsverksamhet utifrån två skilda typplanlösningar.

Tre luftflödesprinciper har studerats, där slutligen ett CAV-, VAV- och DCV- system har utformats och dimensionerats utifrån realistiska förutsättningar och krav berörande inomhusklimatet. Ventilationssystemen utformas på skilda sätt med avseende på vilken luftflödesprincip som används, vilket bidrar till ekonomiska för- och nackdelar. Den ekonomiska undersökningen utförs genom jämförelser utifrån respektive ventilationssystems livscykelanalys, där luftflödesprinciper med likartade förutsättningar studeras i förhållande till varandra.

Rapporten hanterar generella problem och tillvägagångssätt gällande problematiken kring dimensionering och utformning av ventilationssystem. De ekonomiska analyserna har resulterat i tydliga skillnader gällande investering-, drift- och underhållskostnader för respektive system. Resultatet påvisar att investeringskostnaden är den viktigaste faktorn vid val av ventilationssystem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)