”Jag tycker det är helt ok, bara de ger fan i mig” : En kvalitativ enkätundersökning om gymnasieungdomars tankar och attityder kring homosexualitet.

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

Sammanfattning:

I vår undersökning vill vi synliggöra hur ungdomar tänker kring homosexualitet. Forskning kring ämnet homosexualitet bland ungdomar är viktigt för att visa alla de fördomar som finns i skolan och övriga samhället som i sin tur leder till att ungdomar med avvikande sexualitet mår psykiskt dåligt. Ämnet homosexualitet är ett brett forskningsområde. I vår undersökning har vi valt att behandla kunskapsbakgrunden med både avhandlingar, vetenskapliga artiklar, rapporter och organisationers information för att få en heltäckande bakgrund av vårt ämnesval. Vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi delat ut enkäter till tre olika gymnasieklasser. Genom vårt resultat, som vi tolkade utifrån psykosociala teorier och forskning, kunde vi se att tjejer överlag har en mer positiv inställning till homosexualitet än killar samt att de ungdomar som hade någon form av relation till en homosexuell person hade en större acceptans till ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)