Mat och identitet: En kvalitativ intervjustudie om mat och den kollektiva identiteten bland svensk- iranier

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialantropologi

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan mat och skapandet av en kollektiv identitet för svensk-iranier i Sverige. Forskningsfrågorna kretsar kring vad den iranska matkulturen omfattar enligt informanterna, vad den har för betydelse för informanterna, om svensk-iranier känner samhörighet till följd av delad matkultur och om de anser att det är viktigt att föra vidare den iranska matkulturen till yngre generationer och icke- iranier. Underlaget för denna studie är åtta kvalitativa intervjuer av svensk-iranier, varav hälften var födda i Iran och resterande i Sverige. Med hjälp av Vi och Dom-teori, kollektiv identitets-teori och begreppet diaspora tolkades och analyserades informanternas intervjusvar. Svaren från informanterna visade att mat är en bidragande faktor till skapandet och upprätthållandet av en kollektiv identitet för svensk-iranier, men att notera är att de som var födda i Sverige och de som var födda i Iran hade olika perspektiv på den kollektiva identiteten. De Iran-födda känner inte samma behov av svensk-iranska relationer som de svensk-födda som kände en stor samhörighet och attraktion till andra svensk-iranier. Trots detta ansåg alla informanter att den iranska matkulturen var viktigt och värd att föra vidare till vänner och familj, detta visar på en stark kollektiv identitet genom mat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)