Att vara sjuksköterska i frontlinjen under en pandemi : Sjuksköterskor upplevelser av arbetet och deras hälsa under Covid-19

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Genom tiderna har mänskligheten drabbats av flera pandemier. Den 11 mars 2020 förklarades Covid-19 som pandemi orsakad av viruset SARS-Cov-2. Pandemier påverkar både individer såväl som samhällen och kräver vanligtvis extraordinära insatser för att hindra smittspridning. Under pandemin har den svenska sjukvården har varit under hög belastning. Arbetsbelastningen och riskerna för att sjuksköterskor utsätts för hög stress ökar vid pandemier. Stressen kan komma att påverka sjuksköterskors hälsa negativt. Syfte: att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta i frontlinjen under pågående Covid-19-pandemi och hur de upplever att detta påverkar deras hälsa. Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes för att besvara syftet. Totalt 13 artiklar har analyserats och användes som grund till litteraturstudiens resultat. Resultat: I resultatet framkom två kategorier; sjuksköterskans stärkta yrkesidentitet samt sjuksköterskans arbete i förändrad miljö. Ur dessa kategorier identifierades tre underkategorier vardera. Slutsats: Arbetet i frontlinjen innebär en påfrestande miljö för sjuksköterskor att arbeta i. Sjuksköterskorna påverkas både professionellt och privat under pandemin. Pandemin har tvingat hälso- och sjukvården till stora förändringar som har påverkat sjuksköterskor både positivt och negativt. Rädsla, stress och ångest förekommer men även en känsla av att tillhörighet och uppskattning under en påfrestande period. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)