Litteraturstudie om betydelsen av begreppet inkludering för elever som har matematiksvårigheter utifrån specialpedagogiska perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Sammanfattning: Grunden för begreppet inkludering är Salamancadeklarationen. Den antogs 1994 men det finns fortfarande otydlighet i vad som menas med inkludering i praktiken. I den här litteraturstudien undersöks innebörden av inkludering i matematikundervisningen för elever som har matematiksvårigheter utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Studien utgår ifrån tre specialpedagogiska perspektiv: individperspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Resultaten visar att forskning med utgångspunkt i ett individperspektiv föreslår olika strategier för lärare för att möta behov hos elever som har svårigheter. Det kritiska perspektivet fokuserar på mer på en organisatorisk nivå, men resultaten understryker att lärarnas metoder är viktiga. De lyfter också fram brister på olika former av resurser, såsom lärartid och lärarutbildning. Forskning ur dilemmaperspektivet betonar att alla lösningar innebär en avvägning av för- och nackdelar och att en inkluderande undervisning samtidigt kan vara både positiv och negativ för eleven.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)