E-hälsa som stöd till egenvård vid typ-2 diabetes : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Typ 2-diabetes är en folkhälsosjukdom som ökar drastiskt på både en nationell och global nivå. Behandlingen av typ-2 diabetes utgår till stor del utifrån att patienten genomför en god egenvård. För att stötta patienter i sin egenvård har användandet av E-hälsa ökat i hälso- och sjukvården. Genom rätt anpassad information och samråd med sjuksköterskan gällande egenvård vid typ-2 diabetes kan E-hälsa vara en möjlighet till att stärka patienten i sin egenvård. Litteraturöversiktens syfte är att belysa patienters upplevelser av E-hälsa som stöd i egenvård vid typ 2-diabetes. Metoden som valdes var en litteraturöversikt baserat på 16 vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom två teman; E-hälsans inverkan på egenvård och utformning av teknik. E-hälsans inverkan på egenvård framställdes ur tre underteman; Patienter upplevde en ökad kontroll, E-hälsa påverkade patienters engagemang och kunskap skapar förutsättningar. Utformning av teknik framställdes ur två underteman; Personcentrerad E-hälsa och avsaknad av mänskliga möten. För att E-hälsa ska utvecklas och uppnå vision E-hälsa 2025, är det av vikt att ta del av patienters upplevelser för att sjuksköterskan ska kunna tillmötesgå patienters vårdbehov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)