Hinder vid utövande av evidensbaserad omvårdnad (EBO) : En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av EBO

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Att utöva evidensbaserad omvårdnad (EBO) är en bland sjuksköterskans kärnkompetenser och ansvarsområde enligt lagstiftning. Trots det så visar befintlig forskning att det finns olika faktorer som hindrar detta utövande. Att kartlägga dessa hinder baserat på sjuksköterskans upplevelse är ett steg mot ett förbättrat evidensbaserat omvårdnadsarbete. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevda hinder vid utövande av evidensbaserad omvårdnad. Metod: En litteraturstudie baserad på kvalitativa vetenskapliga artiklar och en kvalitativ metod för dataanalys. Resultat: Det finns olika faktorer som påverkar sjuksköterskans utövande av EBO. Dessa faktorer delas in i tre huvudkategorier, vilka är organisatoriska faktorer där resurser som tidsbrist, stor arbetsbelastning, utbildningsbrist, avsaknad av lämpliga lättanvända EBO-arbetssätt samt icke-främjande arbetsklimat beskrivs som hindrande faktorer. Den andra huvudkategorin lägger fokus på sjuksköterskans brisande kunskap gällande kännedom om EBO som begrepp och metod och bristande kunskap att hitta, förstå, utvärdera och använda evidens. Den tredje kategorin beskriver hur sjuksköterskans inställning d.v.s. attityd gentemot och förhållningssätt till EBO påverkar hens utövande av EBO. Slutsats: Bristande resurser så som tidsbrist, otillräcklig/a personalomsättning och utbildningsmöjligheter hindrar sjuksköterskans utövande av EBO. Det här utövande hindras också av icke-främjande arbetsklimat relaterat till bristande ledning- och arbetskamratsstöd. Sjuksköterskans otillräckliga kunskap och inställning gentemot evidens har också sin påverka på hur sjuksköterskan förhåller sig till EBO.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)