Barn med sexuella beteendeproblem : En litteraturöversikt om bidragande riskfaktorer

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

Författare: Julia Karlsson; [2019]

Nyckelord: barn; sexuella beteendeproblem; riskfaktorer;

Sammanfattning: En del barn utvecklar sexuella beteendeproblem vilket kan verka skadligt för dem själva, men även för andra. Det är därmed av vikt att lokalisera riskfaktorer som bidrar till dessa beteenden för att möjliggöra ett preventivt arbete på området. Syftet med studien var att undersöka det aktuella kunskapsområdet som behandlar riskfaktorer till barns sexuella beteendeproblem. Den metod som användes för att besvara studiens syfte och frågeställningar var en litteraturöversikt. 19 primärstudier granskades. Studiens resultat visar att sexuella övergrepp, sexuella attityder, upplevelser av våld, försummelse, föräldrars drogmissbruk, fängslade föräldrar och familjestrukturförändring kan utgöra riskfaktorer vad gäller uppkomsten av sexuella beteendeproblem hos barn. Hur riskfaktorerna kan resultera i sexuella beteendeproblem förklaras med den sociala inlärningsteorin och systemteorin. Vidare kommer alla studier från ”västvärlden”. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)