Cancerdrabbade patienters upplevelse av att skatta sin smärta

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Cancersmärta är både akut och långvarig vilket påverkar de drabbade fysiskt, psykiskt och existentiellt. Som sjuksköterska är det av stor vikt att identifiera och värdera smärta med olika smärtskattningsinstrument. Syfte: Att undersöka cancerdrabbade patienters upplevelse av att skatta sin smärta med smärtskattningsinstrument. Metod: En litteraturstudie med utvalda artiklar från databaserna Pubmed, Cinahl och Scopus. Elva kvalitativa originalartiklar som uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna inkluderades. Resultat: Patienter upplevde att smärtskattningsskalor till största del var lätta att använda och förstå sig på, dock upplevde patienterna vissa skattningsinstrument som förvirrande. Flertalet patienter upplevde att det är lättare att beskriva sin smärta med egna ord istället för att använda en skala. Många upplevde även att de inte blev tagna på allvar av vårdpersonal vid smärtskattning. Slutsats: Cancersmärta är komplext och en individuell typ av smärta. Patienter upplevde olika smärtskattningsskalor på olika sätt. Ansvarig sjuksköterska bör ha möjligheten att erbjuda flera typer av skalor för att kunna behandla smärtan på ett adekvat sätt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)