Inommatematiska värderingar : värderingars uttryck i matematikböcker

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Sammanfattning: Läroböcker är idag ett viktigt läromedel i matematikundervisningen för både lärare och elever. Därav ligger intresset i att finna vad det är läroböckerna innehåller och vilka värderingar som framkommer genom dessa i ämnet matematik. Matematik är ett ämne som tolkas som kultur- och värderingsfritt men forskare menar att detta inte stämmer. För att studera forskningens påstående närmare har analysen utgått ifrån Alan J. Bishops teori om inommatematiska värderingar. Läromedelsanalyser är någonting som görs ofta och det finns många olika sätt att gå tillväga. Diskursanalysen som har valts, utgår ifrån värderingar inom matematiken som har formats och konkretiserats utifrån ovannämnd forskare. Utöver Bishops värderingstyper har en kritisk diskursanalys genomförts. Denna är framtagen av Fairclough och ska synliggöra hur värderingstyperna framkommer. I detta examensarbete är syftet att synliggöra vilka inommatematiska värderingar som uttrycks genom kapitel om problemlösning i läroböcker i matematik. För att uppfylla syftet med denna studie användes två frågeställningar. ▪ Vilka värderingar utifrån de inommatematiska värderingarna uttrycks i kapitlen om problemlösning i matematikböcker? ▪ Hur uttrycks de inommatematiska värderingarna i kapitlen om problemlösning i läroböcker i matematik? Tidigare forskning har ofta varit kvantitativ. Därmed har de metoder i arbetet som skulle ha tagit fram kvantitativa resultat valts bort. Arbetet utgår ifrån diskursanalysen som reder ut text genom att förhålla sig till text och diskursiva praktiker på ett kvalitativt sätt. Dessa begrepp kommer att förtydligas i arbetet. Det resultat som framkom visar på att de inommatematiska värderingarna uttrycks i samtliga matematikböcker, förutom värderingen öppenhet som inte uttrycks i den äldre matematikboken tillhörande läroplan 94. Hur värderingarna framkommer visas genom olika diskurser. Resultatet visar att de tre matematikböckerna uttrycker gemensamma diskurser samt att genom dessa diskurser framställs värderingarna på olika sätt. Detta visar på att värderingarna är betydande för undervisningen i matematik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)