fyra bosniska invandrarnas upplevelse av integration i det svenska samhallet

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

Författare: Elijana Plakalo; [2005]

Nyckelord: integration;

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Syftet med min uppsats är att fördjupa förståelsen för hur fyra bosniska invandrare upplever integration i det svenska samhället. I uppsatsen läggs fokus på de fem integrationsdimensionerna, arbetsmarknadsintegration, social integration, medborgerlig integration, boendeintegration samt subjektiv integration då jag betraktar dessa som grundläggande för den enskildes fullständiga integration. Min b-uppsats i sociologi behandlade samma ämne som föreliggande undersökningen. Men koncentrationen låg då på de fyra bosniska invandrarnas integration på arbetsmarknaden. Anledningen till att jag har valt att behandla samma problemområde som tidigare är att jag är intresserad av integrationsfrågor Den tidigare forskningen presenterar hur integrationen upplevs och vad det allmänt innebär. Forskningen behandlar integration i det svenska samhället där skilda exempel ges på invandrarnas integrationsprocess. Enligt forskarna anses arbete spela en betydelsefull roll för såväl en invandrarens integration som egenförsörjning. Arbete möjliggör positiva effekter, bland annat etablerandet av sociala kontakter, en känsla av delaktighet i samhället samt anpassningen till omgivningens normer, värderingar och kultur. Det medför likväl en utveckling av samhälls- och kulturkunskaper samt inlärning av språket. Andra faktorer som är väsentliga för den enskildes integration är sociala nätverk, språkkunskaper samt en ömsesidig process mellan individen och samhället. Uppsatsens teoretiska utgångspunkter inleds med Anthony Giddens teoretiska resonemang om kulturell mångfald, kulturella möten och skillnader, diskriminering av etniska minoriteter och modeller för etnisk integration. Giddens menar att det finns tre modeller för integration: assimilering, pluralistiskt samhälle och smältdegeln, vilka är grundläggande i min analys. Assimilering innebär att individen överger sitt kulturella ursprung och absorberar det nya landets värderingar, normer, vanor och tradition. Pluralistiskt samhälle betyder att etniska grupper ska leva vid sidan av varandra och uppfattas som likvärdiga parter i det ekonomiska och politiska livet. Skillnaderna ska accepteras och betraktas som viktiga delar av nationens liv där man strävar efter status olika men jämlika. Slutligen innebär smältdegeln att en invandrare inte behöver avstå ifrån sitt kulturella ursprung. Olika etniska gruppers kultur och synsätt ska smälta samman och blandas med varandra. Min forskningsmetod är kvalitativ metod, vilket innebär att jag har utfört informella intervjuer med fyra bosniska invandrare. Valet av denna metod beror på att mitt syfte är att fördjupa förståelsen för hur dessa upplever sin integration. Forskaren kommer då nära individernas känslor, erfarenheter, tankar, bevekelsegrunder samt upplevelser. I fokus står hur informanten ser på sin verklighet. I resultatet redovisas intervjupersonernas upplevelser av integration där jag under varje tema presenterar deras uttalande. Det har framkommit att arbete möjliggör många privilegier, såväl ekonomiska som ett bidrag till integration inom samhällets alla sfärer, det vill säga framförallt inlärning av språket och utvecklingen av sociala kontakter samt samhälls- och kulturkunskaper. Såväl arbetet som ett socialt nätverk är av central betydelse för integrationen men tonvikten ligger på den subjektiva integrationen, då arbetet är oväsentligt om den enskildes subjektiva vilja till integration är svag. De menar att individen kan ha motvilja att etablera sociala nätverk eller att vara delaktig samt ovilja att anstränga sig för att utveckla sina språkkunskaper. Att ha ett arbete förutsätter således inte en fullkomlig integration. Integration är en ömsesidig process, vilket innefattar invandrarnas subjektiva vilja till integration men också samhällets medverkan. De resultat som presenteras i föreliggande studie får stöd i dels tidigare forskning och dels teoretiska utgångspunkter. I analysdelen visar jag en helhetsförståelse och helhetstolkning av resultatet. Därefter relateras resultatet till såväl Giddens teoretiska argument om tre modeller för etnisk integration som till tidigare forskning där jag framvisar likheter och skillnader mellan mitt resultat och tidigare studier. Uppsatsen avslutas med en diskussion, där jag framvisar vad jag kommit fram till samt om mitt syfte är uppnått. I detta avsnitt baserar jag min slutsats på resultatens koppling till de tre etniska modellerna för integration. Enligt mina informanter är både smältdegeln och pluralistiskt samhälle centrala och en kombination av båda modeller skulle resultera i integration. De intervjuade hävdar att en invandrare inte behöver ändra sig och assimileras för att passa in i samhället. De har inte tagit avstånd från sin kulturella härkomst och anser att det handlar om att anpassa sig till varandra, anpassa sig till de kulturella normer, tradition och livsstil. Informanterna har också betonat att människorna i ett mångkulturellt samhälle skall acceptera varandras skillnader, ha och få lika demokratiska möjligheter. Det förstnämnda påståendet har jag relaterat till modellen smältdegeln och den senare till modellen pluralistiskt samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)