"Lyssna!" : Hur kommunikation stärker lärande och den lärande relationen i skolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Kommunikation i skolan utvecklar den lärande relationen. Detta arbete syftar till att undersöka hur begreppen kommunikation och läranderelation uppfattas av lärare i dagens skola. Vi har haft en fenomenografisk ansats och gjort en studie för att belysa dessa begrepp. Forskningsfrågan handlar om hur kommunikationen mellan lärare och elev utformas och praktiseras i skolan för att stärka den lärande relationen och om kommunikationen i de naturvetenskapliga ämnena och matematik skiljer sig från skolans övriga ämnen. Teoribakgrunden ger bredd och djup i betydelsen av kommunikation och relationer för lärandet. Vi redogör för forskning om olika typer av kommunikation, om våra olika kommunikationsstilar, om hur lärarens roll i skolan ser ur och har sett ut, om relationens betydelse för lärandet och om hur skolan som organisation påverkar kommunikation och relationer i klassrummet.   Vårt resultat visar att det finns en stor tilltro hos lärare om att relationsskapande leder till lärande. Lärarna poängterade även vikten av att behandla elever och grupper olika. Vi har också sett några exempel på uppfattningen att elevens lärande och förståelse av sin omvärld leder till bättre relationer med läraren. Denna studie ger både en teoretisk bakgrund och många exempel på hur lärare och skolor kan arbeta för att utveckla lärande relationer. Studiens omfattning gör att den med fördel kan läsas som inspiration snarare än ett verifierat och validerat underlag för hur man ska arbeta för att utveckla lärande relationer i skolan. Arbetet kan även ge inspiration till kommande forskning med fokus på kommunikation och lärande relationer i skolan. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)