Massmedia och socialtjänsten : -framställning och påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare som arbetar med barn, ungdomar eller familj upplever att medier framställer socialtjänsten och det sociala arbetet, samt vilken betydelse det har eller får för deras yrkesroll som socialarbetare. Tidigare forskning visar att socialarbetare i både England, Sverige och USA uppfattar mediers framställning om socialtjänsten negativ. Socialarbetare känner även oro för att det i sin tur leder till att professionens status påverkas negativt. För att få en förståelse för ämnet har vi till störst del använt oss av vetenskapligt granskade artiklar från USA, England och Sverige. Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer med socialarbetare i Sverige från både stor- och mellanstad som arbetar inom socialtjänsten. Som teoretisk utgångspunkt använder vi begreppen skuldkultur, moralisk panik och makt, utifrån dessa begrepp kommer vi att analysera vår empiri. Resultatet visar att socialarbetarna som vi intervjuat upplever att den bild som medier ger av socialtjänsten är negativ.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)