Vilka faktorer är viktiga för att företagens samhällsansvar ska ge långsiktig överlevnad? : En studie av tre svenska modeföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Susanna Mårtensson; Johanna Ollevik; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Företagens samhällsansvar är ett socialt fenomen, som blivit viktigare allteftersom konkurrensen på marknaden ökat. Detta medför att företagen måste utveckla strategier och förändra affärsidéer för att överleva på den framtida marknaden. Ett sätt att se samhällsansvaret är genom det vedertagna begreppet CSR Corporate Social Responsibility), vilket allt fler företag kommit att implementera i verksamheten för att på detta sätt utöva samhällsnyttan. För att CSR-arbetet ska vara lyckat och leda till långsiktig överlevnad krävs det en välfungerande internmarknadsföring, där ledningen arbetar för att involvera de anställda i samhällsansvaret.

I denna uppsats undersöks problemet, ”Vilka faktorer är viktiga för att företagens samhällsansvar ska ge långsiktig överlevnad”. Syftet med uppsatsen är att utifrån en undersökning av tre svenska modeföretag analysera och utvärdera hur CSR internt marknadsförs i dessa företag, samt att undersöka hur kunderna uppfattar samhällsansvaret. Avsikten är att se hur en samstämma mellan den interna marknadsföringen av samhällsansvaret och kundernas upplevda samhällsnytta kan leda till långsiktig överlevnad. Studieobjekten är Boomerang, Filippa K och Björn Borg, där undersökningen kommer att utgöras dels av kvalitativa intervjuer med anställda på företagen, men även en kvantitativ enkät för konsumenterna. Uppsatsen utgår från de tre teoriområdena värdeskapande processer, intern marknadsföring och mervärde, med tillhörande teorier.

Resultatet visar att den interna marknadsföringen skiljer sig mellan företagen, där det satsas olika mycket för att involvera personalen i företagets samhällsansvar. Detta leder således till varierande grad av engagemang bland de anställda, som avspeglas i konsumenternas värdesättande.

För att företagen ska nå en långsiktig överlevnad bör de således arbeta utifrån ett relationsmarknadsföringsperspektiv med fokus på faktorerna interaktion, dubbelriktad kommunikation och engagemang. Detta skapar en enhetlig och välfungerande internmarknadsföring med delaktig personal, som leder till en interaktiv marknadsföring mellan personalen och kunderna. Företagets samhällsvärderingar uppfattas och återspeglas därmed i konsumenternas beteende, vilket leder till en långsiktig överlevnad för företaget.

 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)