Sjuksköterskans perspektiv på omvårdnadsansvar för patienter som befinner sig i det palliativa skedet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Författare: Eleonore Jeppsson; Viktoria Resvik; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige avlider omkring 90 000 personer årligen och drygt 75 000 personer är i behov av palliativ vård. Kraven på palliativ vård ökar i det att världens befolkning blir äldre och antal kroniska sjukdomstillstånd stiger. Palliativ vård anses idag vara en del av den grundläggande sjukvården men trots detta anses den inte vara tillräckligt tillgänglig ur det globala perspektivet. Att bibehålla och främja patientens livskvalitet är en essentiell komponent i det palliativa skedet. För att kunna åstadkomma god livskvalitet och möta patientens behov i det palliativa skedet behöver sjuksköterskan ha kunskap och klarhet i sitt omvårdnadsansvar. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka sjuksköterskans perspektiv på omvårdnadsansvar för patienter som befinner sig i det palliativa skedet. Metod: Litteraturstudie med elva vetenskapliga studier som består av kvalitativ ansats. Cinahl, Psycinfo och Pubmed användes som databaser. SBU:s (2014) kvalitetsgranskningsmall och SBU:s kvalitetskriterier (2017) användes vid bedömning av studiernas kvalitet och analysen utfördes med hjälp av Friberg (2017). Resultat: De elva studierna resulterade i ett huvudtema som sammanfattades av Att skapa ett värdigt döende och tre underteman som bestod av Att ha kompetens, Att se den unika personen i varje patient och Att se anhöriga. Konklusion: Sjuksköterskans perspektiv på omvårdnadsansvar för patienter som befinner sig i det palliativa skedet anses vara viktiga för att kunna främja patienters livskvalitet. Sjuksköterskan anses vara en av grundpelarna i den palliativa omvårdnaden för patienter. En kontext av att ha kompetens, att se den unika personen i varje patient och att se anhöriga ansågs som essentiella ansvar i omvårdnaden. Tidsbrist uppmärksammades som en negativ faktor som kunde påverka sjuksköterskans omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)