Sjuksköterskors bemötande till patienter med intellektuell funktionsnedsättning : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Intellektuell funktionsnedsättning är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning med nedsatta intellektuella och adaptiva funktioner med en långsammare utvecklingstakt. Diagnosen kan innebära kommunikativa svårigheter. Sjuksköterskor har ett omvårdnadsansvar som innebär att patienter bör tillgodoses god och säker omvårdnad utifrån personcentrerad vård och med respekt för patientens integritet. Det är av betydelse för sjuksköterskor att ha kunskap om vad intellektuell funktionsnedsättning innebär samt kunna tillämpa kommunikationsstrategier för att tillgodose patientgruppen en god och säker omvårdnad. Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med intellektuell funktionsnedsättning.Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes baserat på 12 publicerade vetenskapliga studier med kvalitativ design. Det litterära underlaget är uppsökt med databaserna Pubmed och Cinahl med hjälp av sökord enligt PEO-modellen. Resultat: Litteraturstudiens resultat presenteras under tre huvudteman som formades av dataanalysen utifrån sjuksköterskors upplevelser: Kommunikation är nyckeln i bemötandet, en ständig upplevelse av tidsbrist samt strävan efter säker omvårdnad baserat på personcentrerad vård, bygga en relation och kunskap. Konklusion: Sjuksköterskor upplevde att de hade otillräckliga förutsättningar i att bemöta patienter med intellektuell funktionsnedsättning då det förekom osäkerheter kring diagnosen och kommunikationsstrategier samt hur omvårdnaden borde ges. Det rådde även tidsbrist och kunskapsbrist för att ge adekvat omvårdnad. Sjuksköterskor hade behov av mer utbildning samt mer tid för varje enskild patient för att kunna erbjuda bättre stöd till patienter med intellektuell funktionsnedsättning. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)