Samarbete för hållbar produktutveckling : en fallstudie av BillerudKorsnäs

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Economics

Sammanfattning: Allt fler företag har börjat inse vikten av att samarbeta för att kunna utveckla konkurrenskraftiga produkter. Genom att ingå samarbete med aktörer utanför den egna branschen kan ett företag slå sig in på nya marknader och anpassa produkten till specifika marknadskrav. Ökade konsumentkrav på hållbarhet är något som företag tar hänsyn till samtidigt som allt fler företag drivs av att göra en stor skillnad i samhället och bedriva hållbarhetsarbete. Ett sätt att bedriva hållbarhetsarbete är att utveckla hållbara produkter. Många företag som vill utveckla hållbara produkter saknar dock tillgång till nödvändiga resurser för att göra produkten hållbar. Tidigare forskning visar att samarbete mellan två företag kan skapa en helt ny, unik kombination av resurser genom att företagen nyttjar varandras styrkor. Den unika kombinationen av resurser som fås genom samarbete öppnar upp för nya möjligheter att tillsammans identifiera problem och utveckla lösningar och på så sätt underlättar hållbar produktutveckling. Denna studie syftar till att undersöka hur samarbete kan bidra till hållbar produktutveckling. Studien har sin utgångspunkt i ett fallföretag inom skogsindustrin. Detta eftersom företag inom skogsindustrin har goda förutsättningar för att bedriva hållbarhetsarbete. Studien antar en induktiv ansats och fördjupar sig på en produktutveckling som har skett i det skogliga företaget BillerudKorsnäs. Produktutvecklingen omfattar framställandet av en hållbar vinbox. Intervjuer från BillerudKorsnäs ligger till grund för undersökningen. Utifrån vad som har framkommit från intervjuerna har teorier valts. För att uppnå valt syfte kopplas begreppet hållbar produktutveckling ihop med teorier kring nätverk, distributionskedja och affärsrelationer. Uppsatsförfattarna menar att framgången av en hållbar produktutveckling är beroende av dessa aspekter vilket underbyggs i litteraturen. Genom att länka hållbar produktutveckling med teori kring nätverk, distributionskedja och affärsrelationer skapas ett teoretiskt ramverk. Detta teoretiska ramverk har satts ihop för att bidra till teorin kring hur samarbete möjliggör hållbar produktutveckling samt ligger till grund för analysen av samarbetet mellan BillerudKorsnäs och vinproducenten. Studien visar att samarbete möjliggör utveckling av hållbara produkter och att samarbetet gynnar båda parterna. För att samarbetet ska lyckas behöver parterna skapa en god affärsrelation byggd på tillit och ömsesidigt förtroende. En sådan affärsrelation underlättar för informationsdelning och kunskapsutbyte mellan parterna. Slutsatsen av studien är att företagen inte bör konkurrera och därför känna sig hotade av varandras affärsverksamhet utan samarbeta och dra nytta av detta samarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)