Föräldrasamverkan i förskola och skola – en studie bland föräldrar och pedagoger

Detta är en C-uppsats från

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att undersöka i vilken omfattning föräldrar och pedagoger erfar att desamverkar och vad det finns för likheter och skillnader gällande föräldrasamverkan i förskolan och skolan. Hur erfar föräldrar och pedagoger samverkan mellan hem och förskola? Hur erfar föräldrar och pedagoger samverkan mellan hem och skola? Vad finns det för likheter och skillnader gällande föräldrasamverkan mellan förskolan och skolan irelation till vad som skrivs i läroplanerna om föräldrasamverkan?För att genomföra studien har både kvantitativa och kvalitativa undersökningar använts. Det som framkommit avvåra studier är att det dagliga mötet i förskolan mellan förälder och pedagog sker i stort sett varje dag, dettabehöver dock inte betyda att den föräldrasamverkan som här sker är av god kvalité. Även då det dagliga mötetuteblir i skolan, behöver inte detta innebära att den samverkan som här sker blir av lägre kvalité än den som skerinom förskolan. De likheter vi ser verksamheterna emellan är att omfattningen på den föräldrasamverkan somsker beror mycket på om pedagogen är villig att släppa in föräldrarna i verksamheten, men det beror ävenmycket på föräldern och hur mycket denne är villig att engagera sig och samverka. Som blivande lärare är det av stor vikt att se föräldrarna som en stor och viktig resurs i barnets utveckling.Genom att föräldrar inkluderas ges de möjlighet att bidra med nya perspektiv till den pedagogiska verksamheten. i

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)