Mellersta skiktet i musiklivets pyramid : En studie av produktions- och resurscentrum för populärmusik

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

Sammanfattning: Under de senaste tio åren har det uppkommit ett antal organisationer som säger sig verka för att artister inom populärmusikgenrerna skall få större möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i sina karriärer. Med utgångspunkt i denna utveckling var studiens syfte att undersöka hur produktions- och resurscentrum för populärmusik utformas och upprätthålls samt hur deras arbete påverkar villkoren för- och skepnaden av musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna. Detta fullföljdes med en fallstudie av de två organisationerna Dalapop och BD Pop. Som datainsamlingsmetod för undersökningen har djupintervjuer genomförts med ett flertal aktörer inom det regionala musiklivet i Norrbotten och Dalarna, som på ett eller annat sätt har haft kopplingar till dessa organisationer. Undersökningens övergripande resultat pekade på att produktions- och resurscentrum har möjlighet att utformas när det finns kompetenta pådrivare och politiker som brinner för kultur och musik. Viktigt var också en hållbar och långsiktig finansiering med satsningar både från näringslivet och kulturpolitiken. Dalapop och BD Pop påverkade karriärer inom populärmusikgenrerna på ett fördelaktigt sätt genom att de bidrog med ekonomiskt- och personellt stöd samt marknadsföring, samtidigt som de förberedde och hjälpte artister vidare i sina karriärer. Möjligheterna att slå igenom på den nationella och internationella musikbranschen ökade på så sätt avsevärt. Utöver detta utjämnade dessa aktörer även musikbranschen på ett geografiskt plan, mellan populärmusikaktörer i olika delar av landet. Studien har bidragit med kunskap om hur dessa produktions- och resurscentrum påverkar musikerkarriärer inom populärmusikgenrerna samt hur dessa organisationer på olika sätt omformar det svenska musiklivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)