Kvinnors upplevelser av hur Multipel Skleros påverkar livet : En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier 

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Multipel Skleros är en långvarig sjukdom och drabbar vanligen kvinnor i 30-års åldern. Fler kvinnor än män får diagnosen och orsaken till sjukdomen är ännu inte klarlagd. Multipel Skleros kännetecknas av demyelinisering. Symtomen för sjukdomen är individuella och kan även förändras med tiden.   Syfte: Syftet med studien var att belysa hur kvinnors livsvärld påverkas av att leva med Multipel Skleros. Metod: Studien fokuserar på upplevelser och är därför en kvalitativ studie. Urvalet till studien skedde med hjälp av olika inklusions- och exklusionskriterier. Totalt analyserades fem självbiografier skrivna av kvinnor. Manifest innehållsanalys användes för att analysera innehållet.  Resultat: Symtomen påverkar vardagen olika för kvinnorna men gemensamt är att tröttheten är det dominerande symtomet. Många kvinnor blev tvungna att börja använda någon form av hjälpmedel runt 30-års åldern med anledning att sjukdomen utvecklades i negativ riktning. Efter många år lärde kvinnorna sig att hantera sjukdomen och slutade förneka diagnosen och istället accepterade den. Slutsats: Patienter med Multipel Skleros behöver få tillgång till mer information om trötthet relaterad till sjukdomen. Mycket energi gick till att vara orolig istället för att få en förklaring från början. En stor omställning var att inse att det krävs mycket hjälp från omgivningen för att klara av livet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)