Hormoner, emotioner och reaktioner

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Matilda Hestner; Jessica Sabel; [2023-11-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning. Orala hormonella preventivmedel är det mest frekvent använda preventivmedlet hos unga kvinnor i Sverige. Det finns dock bristande kunskap kring olika psykiska biverkningar som kan medfölja vid användning. Syftet med föreliggande tvärsnittsstudie var att undersöka om användning av orala hormonella preventivmedel har någon inverkan på irritabilitet (Brief Irritability Test) och självkänsla (Rosenbergs Self-Esteem Scale). Data samlades in via en webbenkät (N = 345). De statistiska analyserna visade inget signifikant resultat på de fyra hypoteser som testats, dock uppgav flertalet respondenter försämrat psykiskt välmående som biverkning av tidigare använda preventivmedel. Till följd av det försämrade måendet hos användare uppmuntras framtida forskning om preventivmedel, hormonell känslighet och dess eventuella påverkan på irritabilitet och självkänsla. Slutsatsen var att upplevelsen av preventivmedelsanvändning är individuell och vid biverkningar rekommenderas användare att ta hjälp av sakkunnig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)