Erfarenheter av ortorexia nervosa : En kvalitativ undersökning av fyra informanters berättelser om vägen tillbaka till ett friskt liv från ätstörningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att studera erfarenheter av ortorexia nervosa hos personer som tidigare haft det men som idag är friska. Syftet var även att undersöka vilka personer som haft en positiv betydelse för dessa individer i deras tillfrisknande ut ur ätstörningen. För att undersöka detta genomfördes fyra intervjuer med personer som tidigare har haft ortorexia nervosa men som idag är friska och fria från ätstörningen. I intervjuerna diskuterades informanternas sjukdomsförlopp, olika påverkansfaktorer, stöd och hjälp ut ur ortorexin och vilka råd informanterna skulle vilja ge till andra som idag har ätstörningen för att de ska ha orken att söka stöd och hjälp för att ta sig ur den. Resultatet av intervjupersonerna visar att livet för dem när de hade ortorexia nervosa kretsade kring kost och träning. Det finns olika anledningar till att de drabbades av ortorexi. Dessa är dålig självbild och självkänsla, övervikt, media, andra personer i informanternas närhet samt olika händelser i livet. Sådant som varit till stöd i tillfrisknandet för informanterna är vänner, familj, partner, vården och att de öppnade upp sig och vågade berätta för andra att de mådde dåligt. Råd som de skulle vilja ge till andra som idag har ortorexia nervosa är att söka vård, prata med andra, lyssna på kroppen och att våga vara ärliga när någon frågar hur de mår. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)