Alkoholkonsumtion bland äldre : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Anna Hilding; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Alkoholkonsumtionen har ökat under senare år bland befolkningen. Detta anses vara relaterat till sänkningar av alkoholpriser samt en ökad tillgänglighet. Länge har det varit ungdomars alkoholvanor som berörts i undersökningar. Andelen äldre i befolkningen ökar och konsumtionsvanor skiljer sig från tidigare dominerande dryckesmönster. Syftet med denna litteraturstudie var att genom tidigare forskning undersöka hur och varför alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat samt vad detta inneburit för det sociala arbetet. De studier som ingick i denna uppsats har genomförts med syfte att belysa problematiken med den ökande alkoholkonsumtionen. Studierna pekade på att alkohol påverkar de äldre personerna mer, än yngre, på grund av en ökad känslighet samt att alkoholmissbruk bland äldre är relaterat till biologiska förändringar i samband med åldrandet. Slutsatser som drogs från denna litteraturstudie var att alkoholkonsumtion i medicinskt syfte var vanligt bland äldre samt att de vanligtvis använder alkohol för att klara av en förändrad tillvaro. Målgrupps-anpassade preventiva strategier och insatser behöver utvecklas för att möta de äldres riskkonsumtion av alkohol.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)