Anpassning av utemiljöer för äldre på särskilt boende : en studie med utgångspunkt från Trosagårdens äldreboende

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Författare: Karolina Östberg; [2019]

Nyckelord: behov; särskilt boende; utemiljö; vårdpersonal; äldre;

Sammanfattning: Andelen gamla i Sverige ökar och befolkningen blir samtidigt allt äldre. Fler hamnar på särskilda boenden. Men bara för att personer blir gamla förlorar de inte de grundläggande behov alla människor har av utevistelse och naturnära upplevelser. Detta innebär att stora krav ställs på planeringen av utemiljöer för äldre. Syftet med den här studien var att identifiera behovet av anpassningar av utemiljöer utformade för särskilda boenden för äldre, sett till de äldres välmående och vad som fungerar vid praktisk tillämpning. Detta undersöktes genom en litteratursökning och intervjuer av personal på ett äldreboende. Det framkom att tillgänglighetsanpassning är av stor vikt samt möjlighet till aktivering. Detta företrädelsevis genom odling eller trädgårdsarbete. Utemiljön behöver även ha en funktion för de som inte kan komma ut genom att det finns saker att titta på från balkong eller fönster. Det förefaller finnas allmänna behov som kan tillgodoses med anpassningar, de flesta av dessa förefaller vara kända sedan tidigare men kan översiktligt delas in i aktivitetsanpassningar och tillgänglighetsanpassningar. Behoven och förutsättningarna varierar dock mellan olika platser och människor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)