En studie om betydelsen av barngruppers storlek på fritidshem

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Jennie Ewald Ekström; Michael Nordh; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Vi har skrivit detta examensarbete med utgångspunkt från frågeställningen hur pedagoger anser att barngruppers storlek påverkar det dagliga arbetet i verksamheten samt vilka aspekter av fritidshemmets uppdrag som riskerar att försvåras genom stora barngrupper. Vi har besökt två fritidshem från olika geografiska områden i Malmö stad samt ett i Svedala kommun. Under dessa besök har vi gjort observationer samt intervjuer med pedagoger som arbetar på fritidshemmen. Vi har även gjort en materialinsamling och empirisk undersökning i form av enkäter som vi skickade till 19 rektorer i Malmö stad samt Svedala kommun. Det sammanställda materialet visar på olikheter på de fritidshem vi studerat. Vad som dessutom framkom var hur olika syn pedagogerna hade på sitt arbete men även gällande hur de uppfattade arbetsvillkoren. I studien framkom även att många fritidspedagoger saknar relevant pedagogisk högskoleutbildning för professionen fritidspedagog. Vi har använt oss av John Dewey och Urie Bronfenbrenners pedagogiska teorier samt relevant forskning av bland annat Ingrid Pramling Samuelsson, Marianne Dahl samt Peter Blatchford och Peter Mortimore. De slutsatser vi kom fram till är att pedagoger i fritidshem anser att barngruppers storlek påverkar det dagliga arbetet i verksamheten samt att vissa av fritidshemmets uppdrag riskerar att försvåras av stora barngrupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)