Ungdomars engagemang - en framtidsfråga : - En kvantitativ studie som undersöker vilka faktorer som påverkar ungas engagemang till framtida och nutida studier och ungas attityd till framtiden.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka det engagemang som gymnasie- och språkintroduktionselever i Halmstad kommun har till sina nutida och framtida studier. Utifrån våra frågeställningar om engagemangets betydelse i relation till bakgrundsvariabler, det stöd som ges av vuxna och kompisar, elevens vilja till att studera vidare. Vi vill utifrån svaren se om vi finner likheter, skillnader och samband i engagemanget beroende på de olika variabler som vårt empiriska material givit. Det empiriska materialet i detta examensarbete består av en webbaserad enkätstudie som besvarats av 187 gymnasieelever som studerar på språkintroduktionsprogrammet eller tredje året på någon av de tre kommunala gymnasieskolorna Kattegatt-, Sannarp- eller Sturegymnasiet i Halmstad kommun. Som teoretiska utgångspunkter för analys av det empiriska materialet har vi valt det intersektionella perspektivet samt Bourdieus kapitalformer. Resultatet i studien visar att det finns statistiskt signifikanta samband mellan elevers engagemang i sina studier bland annat beroende på vart dem är födda, om elevens föräldrar är engagerade och även om elevens kompisar är engagerade i sina studier. Det mest utmärkande resultatet i vår studie är betydelsen av kompisars engagemang för sina studier något som påverkar den enskilde elevens engagemang för sina studier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)