Problematisering av ledarskapsutveckling som en del av ett förändringsprojekt : Kommunledares upplevelser och erfarenheter av ett ledarstödsprogram

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

Författare: Sandra Sahlin; Matilda Svensson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstrakt Denna C-uppsats i sociologi har som syfte att problematisera användandet av ett ledarstödsprogram som en del av ett förändringsprojekt. Problematiseringen utgår ifrån fem kommunledares upplevelser av ett ledarstödsprogram med ett genomgående genusperspektiv. En kvalitativ metod har använts och datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer. Resultatet från intervjuerna visar att ledarna upplever en hel del hinder med att återföra den kunskap de har förvärvat under programmet till sina verksamheter. Med hjälp av relevant teoribildning om ledarskap, genus, organisation och förändringsarbete analyseras ledarnas upplevelser. Genom analys och diskussion framkommer det av denna studie att det är problematiskt att sätta ett likhetstecken mellan en utvecklad ledare och en utvecklad organisation, eftersom detta likhetstecken tycks ha sitt ursprung i en idealiserad bild av ledare och ledarskap som är svår att i verkligheten leva upp till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)