Företagsförvärv- uppköp eller nedköp?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie genomförs med syftet att undersöka huruvida företag som förvärvar presterar långsiktigt bättre eller sämre än företag som inte ägnar sig åt förvärv. Vidare undersöks vilken påverkan olika omständigheter vid förvärvstillfället kan ha på utvecklingen av det förvärvande företagets aktiepris. Studien är utförd som en kvantitativ eventstudie. En multipel regressionsanalys har gjorts för att testa de förklarande variablernas signifikans för abnormal avkastning, som mäts med BHAR. Studien baseras på tidigare forskning gjord inom området,huvudsakligen studier gjorda på den amerikanska och den kanadensiska marknaden. Dessa mäter långsiktig abnormal avkastning, men under andra tidsperioder. Aktieavkastningar hos 59 svenska företag som har förvärvat ett annat, mellan åren 2005 och 2012. Förvärvande företag uppvisar en positiv avkastning jämfört med företag som inte förvärvat. Fem av sju variabler visade signifikans vid olika observerade tidsperioder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)