Taluppfattning - En studie på två kommunala grundskolor i Göteborg

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning: Sammanfattning:Vi vill undersöka huruvida elevers taluppfattning påverkas av användandet av miniräknare.Vår huvudfråga är om elevers taluppfattning påverkas mellan årskurs sex och årskurs åtta.Examensarbetet baserar sig på ett utdelat taluppfattningstest till fyra klasser på två olikakommunala grundskolor i Göteborg. Resultatet visar att elevernas taluppfattning intenödvändigtvis blir bättre ju äldre eleverna är. Elevernas taluppfattning skiljer sig mer mellande olika skolorna än vad det gör mellan de olika årskurserna. Den forskning som vi tagit delav belyser inte att det kan finnas fler faktorer än undervisningsmetoder och ålder sompåverkar elevers taluppfattning. Med hjälp av statistiska databaser har vi jämfört elevernassocioekonomiska bakgrunder och sett att elevers bakgrund ger utslag i resultaten i skolan. Viser att taluppfattning är komplext och att fler än en faktor bidrar till förbättrad taluppfattning.Vi anser därför att det behövs en fördjupad forskning kring vilka faktorer som påverkarelevers taluppfattning än vad som finns idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)