Om Sverige. En kvantitativ textanalys av ett material för samhällsorientering med fokus på ordförråd och läsbarhet ur ett andraspråksperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

Sammanfattning: Specialarbete, SSA136, 15hp Ämne: Svenska som andraspråk Termin: VT 2017 Handledare: Sofie Johansson

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)