Jyllandsposten och islamofobin - en postkolonial studie av diskursen om muslimer som "de Andra"

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Efter den 11 september 2001 har det i väst blivit mer accepterat att göra negativa uttalanden om islam och muslimer i diskurser. Vår tes är att ledarsidorna i Jyllandsposten är ett exempel på en sådan diskurs där muslimer framställts som de Andra och ses som fundamentalt olika "danskarna". Syftet med denna studie är att undersöka diskursen om islam/muslimer på Jyllandspostens ledarsidor år 2000-2005. Detta görs genom en kritisk diskursanalys, utifrån postkolonial teori. Vi undersöker även om diskursen kan sägas vara en rasifierad diskurs, och hur diskursen har förändrats sedan år 2000. Slutsatsen blir att muslimer ofta framställs som en problemtyngd och svårintegrerad grupp. Diskursen har också ändrat karaktär och blivit mer inriktad på assimilation istället för integration och det talas mycket om skillnaderna mellan det "civiliserade" väst och det "ociviliserade" öst, enligt en rasifierad diskurs. Att dessa framställningar har normaliserats är publiceringen av Muhammedkarikatyrerna år 2005 ett tecken på.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)