Upplysningskvalité för avsättningar - Studie på företag inom energisektorn i Europa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problematisering: Den kritiserade standarden IAS 37 reglerar vad som skallåterfinnas i redovisningen av avsättningar. Energisektorn är en av de branscher somkännetecknas av stora osäkra avsättningar framförallt när det kommer till verksamhet inomkärnkraft.Syfte: Syftet med studien är undersöka upplysningskvalité på avsättningar för bolag som ärverksamma inom energisektorn runt om i Europa. Studien testar mer specifikt om det finns ettsamband mellan verksamhet inom kärnkraft och upplysningskvalité.Avgränsningar: Studien har avgränsats till avsättningar, och mer specifikt tillupplysningskvalitén på avsättningar. Vidare avgränsas studien ytterligare till bolag som ärverksamma inom energisektorn runtom i Europa.Metod: Med en kvantitativ metod har upplysningskvalité testats för företag inomenergisektorn i Europa under åren 2015 till 2017. En multipel regressionsanalys har använtsmed flertal oberoende variabler för att förklara upplysningskvalité som blivit poängsattgenom ett egenkonstruerat kvalitétsindex.Resultat och slutsats: Studien har kommit fram till att det finns ett signifikant positivtsamband mellan upplysningskvalité när det kommer till avsättningar och de bolag inomenergisektorn som har verksamhet inom kärnkraft.Förslag till vidare forskning: Förslag till vidare forskning är att jämföra mot andravärldsdelar för att se om resultatet är detsamma eller skiljer från Europa. Vidare för attfördjupa studien och dess oberoende variabler kan det vara intressant att se över vilken typ avfinansiering bolag inom energisektorn har.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)