Analoghantering i Siemens Open Library : Modifiering och jämförelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

Sammanfattning: Ökade förväntningar på hållbarhet, säkerhet och ergonomi ställer krav på allt fler områden, även inom PLC-, samt HMI-programmering. Syftet med detta arbete har varit att modifiera ett analoginput-block, med tillhörande faceplate och faceplate-ikon från Siemens Open Library. Därefter har en jämförelse gjorts mellan de olika programmeringarna med avseende på säkerhet, hållbarhet, cykeltider, utseende och ergonomi. Programmeringarna har även jämförts mot två olika standarder; SSG 5262 och ISO 13849-1. Målet med arbetet har varit att undersöka hur en utökad funktionalitet kan påverka andra aspekter som utseende, ergonomi, cykeltider, säkerhet och hållbarhet. En PLC, som är en typ av programmerbar dator, kan bara läsa bitmönster och för att kunna läsa analoga signaler, behövs an AD-omvandlare. Siemens PLC:er omvandlar signalen till en upplösning på 16 bitar och ger även felkod vid för hög, eller låg insignal. Vid kommunikation mellan människor och maskiner behövs någon form av gränssnitt och i ”open source”-biblioteket Open Library från Siemens finns det bland annat sådana gränssnitt, i form av faceplates. Men det finns även andra färdigprogrammerade funktionsblock för motorstyrningar, med mera. Programkoden gjordes i språket FBD och standarden IEC 61131-3 beskriver uppbyggnaden av detta och andra språk för PLC-programmering. Efter en litteraturstudie inom ämnet, gjordes en implementering av nya funktioner, enligt önskemål från företaget ÅF. De nya funktioner som programmerades till PLC-blocket och faceplaten var; en hysteresfunktion för alarmgränser, filterfunktion med dämpning, grafisk representation av filtrerade signalen, visning i faceplaten av trendkurvor, sensortyp och hjälpfönster. En loggfunktion programmerades även, med en knapp som sparade ingångsvärden i ett datablock. Cykeltiderna mättes till något längre än en millisekund för en genomsnittlig cykeltid för de båda PLC-blocken. Den längsta cykeltiden för originalblocket var 72,892 millisekunder och den längsta för modifieringen var 158,174 millisekunder. Faceplaten gjordes cirka 90% större för att rymma de nya funktionerna. Färgerna, samt textstorlekarna ändrades för att bättre stämma överens med riktlinjerna från SSG 5262. Den ursprungliga faceplaten har mindre textstorlekar och andra färger på processvärden än vad SSG 5262 förespråkar. Ingen av programmeringarna är helt överensstämmande med ISO 13849-1, även om de innehåller säkerhetsrelaterade funktioner. Med avseende på utseende och ergonomi, kan både den ursprungliga och den modifierade faceplaten anses vara vilsamma för ögonen och med få färger. Modifieringen kan ses som något bättre ur en ergonomisk synvikel, på grund av större textstorlek och standardiserade processvärdesfärger. Ur ett hållbarhets- och etiskt perspektiv är det svårt att avgöra vilken programmering som är bäst, eftersom fler funktioner kan ge längre cykeltider och därmed eventuellt högre energiförbrukning, men kan även ge mervärde i form av sparad tid och möjligen pengar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)