Kvinnor njuter, män jagar -Myt eller sanning?

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

Sammanfattning: Idag riktar många butiker in sig på sina kvinnliga kunder. De är väl omtalat hur kvinnor handlar och att de ser shopping som ett nöje. Butikerna sätter upp erbjudande för att locka kvinnor att handla mer och göra dem tillfredsställda; då kommer de tillbaka igen. Det läggs inte ner lika mycket tid och engagemang på de manliga kunderna, då det finns olika teorier som säger att män inte tycker om att shoppa. Samtidigt som samhället har förändrats har också männen och kvinnorna förändras. Det glapp som en gång fanns mellan dem har börjat bli mindre och detta är något som alla butiker borde se över. Det är en hård konkurrens på klädmarknaden idag och om butiker vill vara med måste de sluta se hur allt var förr och se framåt. Genom att konsumenternas köpbeteende har förändrats gäller det att företag måste förändra sitt erbjudande för att få alla sina kunder att återvända till just deras butiker. Butikerna måste se till både de manliga och kvinnliga kunderna och skapa en bra balans som ger tillfredsställelse för de både könen.Skillnader på män och kvinnor är ett ämne som är väl omtalat och diskuteras flitigt runt om i världen. Vi tycker det är intressant att se om män och kvinnor skiljer sig åt i sin shopping eller om det har förändrats och börjat handla kläder på liknande sätt. Vårt syfte i rapporten är att jämföra och analysera skillnader och likheter mellan den manliga och kvinnliga konsumenten när det gäller kläder. Där undersöker vi vad som påverkar deras val av butik och vilka faktorer som är viktigast för deras köpupplevelse när de besöker en butik.Vi genomförde två marknadsundersökningar, en enkätundersökning och en fokusgrupp. Vi använde oss av dessa då vi ansåg att de skulle ge oss den information vi behövde för att kunna besvara vår forskningsfråga. Därefter kunde vi jämföra och analysera de svar vi fått med den teoretiska referensramen och där igenom komma fram till en slutsats om ämnet. Vi fick bilden av att män och kvinnor handlar sina kläder på liknande sätt men att deras syn på shopping är olika. Kvinnorna njuter av att handla kläder och har roligt när de shoppar. Männen ser de som en uppgift och tycker inte att det är speciellt roligt att shoppa utan de njuter mer av att bära de snygga kläderna. Med andra ord, medan kvinnan njuter av själva ögonblicket i affären så njuter mannen mer efteråt.Today directs many stores in on their female customers. There are well spoken of how women shop and that they view shopping as a pleasure. The stores put up offering to entice women to buy more and make them satisfied so they comes back again. The stores spend not as much time and commitment on the male customers, since there are many different theories that say that men do not like to shop. While society has changed so have also men and women done. The fetch that once existed between men and women have started to become less and this is something that all retailers should keep an eye on. It is a tough competition in the clothing market today and if retailers want to keep up they need to stop seeing how things used to be and look ahead. Consumers' behavior has changed and the company must change their offer so both women and men return to the stores. It is important that the stores directs to the male and female customers and create a balance that gives satisfaction for both sexes.Differences and similarities between men and women are a subject that is well spoken and debated extensively around the world. We think it is interesting to see if men and women are different in their shopping or if they have changed and started to shop for clothes in a similar way. Our purpose in this report is to compare and analyze differences and similarities between the male and female consumers when it comes to clothes. Where we will see what influences their choice of store, and the factors when they are in a store that is most important to their shopping experience.We conducted two surveys, a questionnaire survey and focus group. We used these because we felt they would give us the information we needed to answer our research question. Then we compare the analyze to our response we received in the theory to reach a conclusion on the subject.We got the impression that men and women buy cloths in a similar way, but that their approach to shopping is different. Women enjoy shopping and have fun while doing it. Men look at shopping as an indication and do not think it's really fun to shop but more by wearing the clothes. While the women enjoys the very moment of the deal the men enjoys it more afterwards.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)