VIKTEN AV VÅRA BARN

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Barns övervikt eller fetma är idag ett stort och växande problem.Övervikt och fetma har flera negativa hälsoeffekter, både fysisk ohälsa somkardiovaskulära sjukdomar och psykisk ohälsa som depression. Det är därför avstor vikt att sjuksköterskan ingriper tidigt för att förhindra att barnet drabbas avhälsoproblem.Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av att ge råd till föräldrarmed barn som har övervikt eller fetma.Metod: Metoden var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Studierna somanvändes kom från databaserna CINAHL och PubMed. De studier som valdes utfrån litteratursökningen kvalitetsgranskades och de studier som klaradegranskningen analyserades genom en innehållsanalys.Resultat: Tre kategorier identifierades efter analysen. Första kategorin var positivaföräldrar, där presenteras sjuksköterskans erfarenhet av föräldrars positivareaktioner. Den andra kategorin var bristande karaktär hos föräldrarna. Den tredjekategorin var hinder i rådgivningen som sjuksköterskan erfor.Konklusion: Det är ofta känsligt och svårt att diskutera övervikt med barnsföräldrar. Svårigheterna handlar ofta om att föräldrar är omedvetna om derasbarns överviktigt och saknar kunskap om hälsoriskerna. Vissa föräldrar förnekaratt deras barn är överviktigt eller kommer med ursäkter till varför deras barn äröverviktigt. Flera föräldrar är även svåra att motivera. För att kunna hjälpa barnetkrävs ett bra samarbete mellan sjuksköterskan och föräldrarna. Det saknaskunskap om hur sjuksköterskor ska nå fram till föräldrar på ett bra sätt, så de kanta till sig råden och hjälpa sina barn. Ett tydligt behov av forskning kring hursjuksköterskor ska kommunicera med föräldrar framträder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)