ATT FINNA NYA VÄGAR En intervjustudie med personer som genomgått ett smärtrehabiliteringsprogram

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Arbetsterapeuter har ett aktivitetsfokus och arbetar med olika patientkategorier med olika typer av funktionsvariationer och sjukdomar vars gemensamma nämnare är att dessa påverkar patientens aktivitetsutförande. En patientkategori är personer med långvarig smärtproblematik. Långvarig smärtproblematik är ett utbrett hälsoproblem som påverkar såväl individ som samhälle. I rehabiliteringsprocessen för personer med långvarig smärtproblematik använder sig arbetsterapeuter av olika behandlingsprogram, såsom Redesigning Daily Occupations (ReDO™-metoden) samt vardagsrevidering. Syftet med dessa behandlingsprogram är att ge deltagarna strategier som kan hjälpa dem till en mer hållbar vardag. Arbetsterapienheten på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är en mottagning som skapat en egen form av Vardagsrevideringsprogram utformad för personer med långvarig smärtproblematik. Syfte Studiens syfte var att undersöka vad personer med långvarig smärta upplever påverkar tillämpningen av strategier till vardagen efter deltagande i ett Vardagsrevideringsprogram.Metod En kvalitativ metodansats har legat till grund för föreliggande studie. Fem semistrukturerade intervjuer har genomförts med personer i åldrarna 35–59 år som deltagit och avslutat Vardagsrevideringsprogrammet på arbetsterapienheten på SÄS. Intervjudeltagarna bestod av fyra kvinnor och en man med olika sysselsättningsgrad och familjesituation. Resultat Ur resultatet framträdde ett övergripande tema “möjligheter och hinder för tillämpning av strategier i vardagen” vilket innehåller fyra kategorier; Socialt stöd, Acceptans av den nya situationen, Hantering av sin tid samt Identitet.Slutsats Genom fördjupad förståelse för hur personer medlångvarig smärta upplever tillämpningen av strategier i sin vardag kan arbetsterapeuter på såväl SÄS som andra arbetsterapienheter som använder sig av ReDO™-metoden eller Vardagsrevidering anpassa behandlingsprogrammet till att göra större nytta för patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)