Socialt ansvar - eget ansvar eller styrmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Titel: Socialt ansvar - eget ansvar eller styrmedel - Medarbetarskap eller kulturstyrning Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Syfte och frågeställningar: Syftet med vår uppsats är att undersöka och analysera hur ledningen i en organisation styr medarbetarnas eget ansvar utifrån organisationens sociala ansvarstagande med inriktning på ISO 26000. 1. Hur styr organisationens ledning arbetet med socialt ansvarstagande med inriktning på ISO 26000 medarbetarnas värderingar? 2. Vilket ansvar lägger organisationens ledning på sina medarbetare vid socialt ansvarstagande med inriktning på ISO 26000? Metod: En fallstudie av Varberg Energi socialt ansvarstagande i relation till ISO 26000. En kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat genom semistrukturerade intervjuer och dokumentanalys. Tre av respondenterna i intervjuerna står utanför fallstudien men kunde ge oss grundinformation om socialt ansvar och ISO 26000. De andra sex respondenterna är deltagande i vår fallstudie och kommer från Varberg Energi och besitter olika poster. Dokumentanalys är gjord på offentliga dokument från Varberg Energi, Research Institutes of Sweden - RISE samt Varberg Energi hemsida. Slutsatser: Det finns olika nivåer av engagemang inom Varberg Energi. Medarbetare reagerar olika kring organisationens arbete mot det sociala ansvarstagande samt kring organisationens nya värderingar. Ledningen har bestämt utifrån arbetet med ISO 26000 att de nya värderingarna ska inkluderas i kulturen. De förmedlar och försöker involvera medarbetare genom olika aktiviteter och utbildningar. De står för sitt sociala engagemang och förväntar sig att medarbetarna ska anamma det när de representerar Varberg Energi. I slutänden är det dock medarbetaren som själv bestämmer om den vill ta åt sig organisationens kultur. Varberg Energis ledning kräver inte att medarbetarna tar ett direkt ansvar i det sociala ansvarstagandet. Däremot krävs det att medarbetarna följer organisationens kultur och värderingar. Detta visar att det finns ett indirekt krav från ledningen till medarbetarna om att följa organisationens sociala ansvarstagande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)