En kreativ matematikundervisnings möjligheter En studie om tre lärares syn på matematikinlärning

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Laila Ericsson; Sofia Nordh; [2011]

Nyckelord: Kreativ; laborativ; skapande; fri matematik; matem;

Sammanfattning: Sammanfattning:SyfteSyftet med undersökningen var att ta del av olika undervisningsformer av kreativ art i matematik för att belysahur undervisningsformerna kan ta sig uttryck, dess möjligheter och eventuella hinder. Hur motiveras behovet av alternativa kreativa arbetsmetoder i matematik? Vad är karaktäristiskt för dessa metoder? Vilka möjligheter och hinder ser de lärare som valt att tillämpa dem i sitt arbete?MetodVi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där tre lärare har intervjuats.ResultatVårt resultat visar att en kreativ arbetsmetod i matematik kan skapa möjligheter för samtal och ett lustfylltlärande. Arbetsformen kan ses som ett redskap för att konkretisera matematikens abstrakta innehåll.Arbetsformen kan även bidra till att gruppsammanhållningen och samarbetet stärks hos eleverna. Att arbetakreativt med matematik främjar också leken och dess möjligheter för lärande. Det framgår också attmatematikboken inte ska uteslutas i undervisningen, utan bör ses som ett komplement.Betydelse för läraryrketAtt alla elever är olika och därmed har olika förutsättningar är något som lärarutbildningen lägger stor vikt vid.När det kommer till alternativa metoder för inlärning i matematik och övriga ämnen, gäller samma sak. Allaelever ska ha rätt att ta in kunskap på det sätt som han/hon har lättast för. Att som lärare vara medveten om demöjligheter som en kreativ matematikundervisning kan ge, gör det möjligt att möta eleven där denne befinnersig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)