Ta hand om varandra: kan samarbetsövningar bidra till ökad sammanhållning i en klass?

Detta är en C-uppsats från Luleå tekniska universitet/Utbildningsvetenskap

Författare: Åsa Stålnacke; [2006]

Nyckelord: Sammanhållning; Grupprocesser; Barn; Skolan; Samarbete;

Sammanfattning: En bra sammanhållning i en klass bidrar ofta till bättre lärande och en tryggare arbetsmiljö för både individen och gruppen. Syftet med mitt examensarbete var att ta reda på om sammanhållningen och gruppkänslan kan förbättras i en klass med hjälp av olika typer av samarbetsövningar. Studien genomfördes i en första klass i Skellefteå kommun. Studien inleddes med enkätfrågor för att få reda på hur sammanhållningen var i klassen innan övningsserien initierades. Efter serien med övningar så gjordes samma enkät en gång till och en muntlig utvärdering i dialogform genomfördes med barnen. Studien visar på positiva förändringar men även sådana som initialt kan tolkas som negativa. Dock kan de negativa förändringarna förklaras med att barnen dels blivit mer medvetna om hur de upplever sammanhållningen i sin klass och dels har de kanske inte funderat över sådant tidigare. Jag tror också det kan bero på att barn i den här åldern kan tendera att svara utifrån dagsform snarare än sett i ett större perspektiv. Utifrån den muntliga utvärderingen och enligt egna iakttagelser så blev barnen bättre på att hjälpa varandra, ta hand om varandra och även vända sig till någon vuxen ifall de upplevde att någon blev illa behandlad av andra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)