Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. Internets framfart har dock lett till ett paradigmskifte på spelområdet där nu öppnare licenssystem ersätter monopolen. Svenska staten håller hårt i spelmonopolet för att garantera en säker konsumentmarknad, trots att utländska spelaktörer redan är stora på marknaden. Uppsatsen söker i rättspraxis hur EU-domstolen förhåller sig till regleringar som inskränker friheten att tillhandahålla tjänster. Den svenska spellagstiftningen har blivit godkänt av EU-domstolen men det finns aspekter som är tvivelaktiga. Slutsatsen är att i brist på harmoniseringslagstiftning för speltjänster har Unionens medlemsstater för det mesta EU-rättsligt stöd för nationella handelshindrande åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)