Hinder och svårigheter i att nå en forskarkarriär - Forskarvärlden ur ett kvinnoperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Sammanfattning:

Människor ser på varandra i form av man eller kvinna, något som

medför att vi behandlar könen olika. Tidigare genusforskare

omnämner en maktobalans där mannen ses som norm. Forskning kan

betraktas som ett maktmedel där det råder en obalans mellan könen

och där det manliga könet premieras. Detta gör att kvinnor inte får

samma möjlighet till karriärutveckling. Syftet med föreliggande studie

var att undersöka karriärhinder kvinnor upplevt under sin forskartid.

Urvalet består av disputerade kvinnor vid Psykologiska institutionen

vilka inte har en tjänst inom akademin innehållande forskning. Sex

kvinnor intervjuades och data analyserades med hjälp av en induktiv

tematisk analys. Resultaten visar att kvinnor upplever otydliga

karriärvägar samt ansenlig konkurrens. En stor tidspress upplevs i

jakten på meriter samt att den mansdominerade miljön motarbetar

kvinnlig medverkan. Slutligen påtalas valet mellan forskarkarriär och

familj vilket kan hänföras till maktobalansen mellan könen och de

könsstrukturer som råder i den samhälliga kontexten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)