Landskapet genom filmkameran : filmmediet som verktyg för landskapsrepresentation

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Det här arbetet undersöker filmmediet som representationsmetod med utgångspunkt i landskapsarkitektens platsbesök. Målet är att genom en teoretisk och praktisk undersökning utforska hur filmmediet kan användas som undersökande verktyg och som representation för det på plats upplevda landskapet. Genom en litteraturstudie, en filminspelning och ett samtal kring hur denna film upplevs av andra landskapsarkitektstudenter, för uppsatsen en diskussion kring filmmediets potential som verktyg inom landskapsarkitekturen. I uppsatsens litteraturstudie presenteras inledningsvis ett flertal teorier om det av människan sinnligt upplevda landskapet. Vidare problematiserar uppsatsen användandet av det vi kallar konventionella representationsmetoder, presenterar några alternativa metoder för representation, samt diskuterar det urval som sker vid insamling av material och kartläggning av potential på en plats eller i ett landskap. Filmteorin introduceras med fokus på mediets användning inom landskapsarkitekturen och diskuteras i uppsatsen i förhållande till mediets möjlighet att kunna visa på och förmedla upplevelsen av att vara kroppsligt närvarande i ett landskap. Uppsatsen redogör därefter för den fallstudie som utfördes vid ett besök på den Bohuslänska kusten, mer specifikt i Mollösund. Det under två förmiddagar inspelade material som besöket innebar, resulterade i en drygt sex minuter lång film. Filmen och det samtal där denna utvärderas i form av en semistrukturerad intervju ligger tillsammans med litteraturstudien till grund för uppsatsens avslutande diskussion. Användandet av film inom landskapsarkitektens praktik förmodas möjliggöra att upplevelsen vid platsbesöket, som genom konventionella representationsmetoder är svåra att fånga, kan registreras i filmen och som personligt material i förlängningen påverka en designprocess. Vi ser en stor möjlighet i att använda filmen som kompletterande metod med störst potential i att representera en sinnlig upplevelse och landskapets som föränderligt i form av snabba skiftningar. Avsaknaden av filmmediet på landskapsarkitektutbildningen, SLU Alnarp kan förmodas bero på en ovana av filmmediet i landskapsarkitektursammanhang men även en avsaknad av viktiga komponenter nödvändiga för design, så som översiktlighet och kontext. En viss otymplighet i användning och bearbetning har även uppmärksammats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)