Från A till B på ett hälsofrämjande sätt med aktiv mobilitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Introduktion: Denna litteraturstudie har avsikten att belysa faktorer kring aktiv mobilitet, här avses cykling och gång och hur dessa aktiviteter kan bidra till en ökad folkhälsa. Aktiv mobilitet är en form av måttlig fysisk aktivitet, där metabolisk ekvivalent (MET) anses vara över 3. Syftet med denna studie är att belysa om och hur aktiv mobilitet i form av cykling och gång kan bidra till en förbättrad folkhälsa. Metod: En litteraturstudie med sökning efter originalartiklar om aktiv mobilitet/transport med sökorden: ’health promotion, mobility, transport, physical activity, walking, cycling och daily’ i olika kombinationer. Resultat: Om belyses av de biomedicinska underlagen från vetenskapliga artiklar, vilka pekar på att aktiv mobilitet kan ha ett värdefullt bidrag till ökad folkhälsa i och med den regelbundenhet som antas få av den. Dessa underlag är samstämda med annan forskning och underlag från WHO, Folkhälsomyndigheten och FYSS. Faktorerna kring hur är mer komplicerat att belysa och förstå. Sociala och psykologiska faktorer kring demografiska området och om vilka som nyttjar aktiv mobilitet är inte samstämd i denna studie. Faktorer kring omgivningen och den byggda miljön är något mer samstämd där stödjande faktorer handlar om infrastruktur kring cykling, men även om antal träd i omgivningen. Slutsats: Aktiv mobilitet i form av cykling och gång kan enligt denna litteraturstudie bidra till en förbättrad folkhälsa då aktiviteten kommer tillstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)